Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Οφέλη για τη βιομηχανία

 • Βελτίωση της βιωσιμότητας μέσω της εφαρμογής «πράσινων» τεχνικών αξιοποίησης των υποπροϊόντων της αγροδιατροφικής βιομηχανίας με την παραγωγή «λειτουργικών» συστατικών αρτοσκευασμάτων.
 • Οικονομικά οφέλη μέσω των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την εμπορευματοποίηση των νέων προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση της Ελληνικής βιομηχανίας.
 • Επίδειξη προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, οδηγώντας σε σημαντική αξιοποίηση των γεωργικών καλλιεργειών, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των εναλλακτικών καλλιεργειών και συμβάλλοντας στις αγροτικές εξελίξεις και στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας.
 • Διείσδυση σε νέες αγορές και προσέλκυση νέων καταναλωτών μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων τους για υγιεινά και ταυτόχρονα οργανοληπτικά αποδεκτά τρόφιμα.

Οφέλη για το περιβάλλον

 • Συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, καινοτομία του αγροτοβιομηχανικού συστήματος και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τα παραγόμενα βιολειτουργικά συστατικά ενδέχεται να αποτελέσουν μια σημαντική ανανεώσιμη πηγή φυσικών αντιοξειδωτικών στη βιομηχανία τροφίμων.
 • Οι ερευνητικές δραστηριότητες του έργου θα συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, περικλείοντας «πράσινες» διαδικασίες και τεχνολογίες.
 • Οι στόχοι του έργου εναρμονίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοοικονομία: αειφορική χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς και την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οφέλη για την κοινωνία

 • Ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας με υψηλή διατροφική αξία που συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών και στη διατήρηση της ευεξίας του ανθρώπου.
 • Παραγωγή «λειτουργικών» αρτοσκευασμάτων με βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με τα ελάχιστα δυνατά πρόσθετα και τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες που θα εκπαιδευτούν σε καινοτόμες τεχνολογίες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο