0

Συμμετέχοντες Φορείς

0

Ερευνητές

0

Νέοι Ερευνητές

Συντονιστής του έργου είναι o ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων και συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων και η εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. – SELECT-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

ελγο
ΑΠΘ
select
group
Ερευνητική Ομάδα
Τελευταία Νέα
green

Το έργο By-Value έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β’ κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κωδικό ένταξης Τ2ΕΔΚ-00946 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.  Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 811.014,36 €.

Μετάβαση στο περιεχόμενο